Monday, 17/02/2020 - 10:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Linh

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ GD PTTCKNXH CHO TRẺ MẦM NON

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON

 

- Giáo dục PTTCKNXH là một quá trình tương tác mà trẻ em và người lớn nhận biết hơn về cảm xúc, học cách hòa nhập với người khác và có năng lực ra quyết định và giải quyết/điều chỉnh với các thay đổi một cách hiệu quả.

- Giáo dục PTTCKNXH là phát triển các năng lực của trẻ từ 0 đến 5 tuổi để hòa nhập với người lớn, với bạn trong cộng đồng; thể hiện các cảm xúc, tình cảm trong cộng đồng phù hợp với văn hóa và nguyên tắc của công đồng, xã hội

- Ph¸t triÓn TC - KNXH lµ tiÒn ®Ò quan träng cho viÖc häc vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ.

- GD ph¸t triÓn TC-KNXH h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ n¨ng lùc c¸ nh©n, trang bÞ cho trÎ kü n¨ng sèng ®Ó gióp trÎ hoµ nhËp vµo céng ®ång x· héi, lµ yÕu tè cÇn thiÕt gióp trÎ häc tËp tèt ë trư­êng phæ th«ng.

- Ph¸t triÓn TC-KNXH cho trÎ trong t­rưêng mÇm non cÇn ®ư­îc tiÕn hµnh trong mét tæng thÓ bao gåm c GD ph¸t triÓn thÓ cht, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn nhËn thøc, thÈm mü

Ngày 21/12/2019 nhà trường đã tổ chức chuyên đề GDPTTCKNXH, với sự tham gia của 100% GV, sau đây là 1 số hình ảnh:

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 14
Tháng 02 : 559
Năm 2020 : 1.124